Statki na sprzedaż - szczegóły oferty

barka mazutowa HYDRUS - 34m!
Kategoria: Inne
ID oferty
#811
Cena (EUR)
akcja ofertowa/tenerding action !!!
Rok budowy
1976 SSR GRYFIA, Szczecin
Długość (m)
34,00
Szerokość (m)
10.00
Wysokość
3.50
Pojemność ładunkowa
192,1 t.
Główny silnik
29H12 Wola (228 KW)
DWT
192,1 t.
Port macierzysty
Szczecin
Konstrukcja
Stal
Opis

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż

Barki mazutowej „Hydrus”

 

I. CENA WYWOŁAWCZA

350 000 zł (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100) netto + należny podatek VAT .

II. WADIUM

20 000 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100)

Wadium należy uiścić w trybie zgodnym z warunkami określonymi w „Regulaminie postępowania przetargowego” na rachunek bankowy Stoczni o numerze 13 1240 3914 1111 0000 3087 5364 prowadzony w PEKAO SA O/Szczecin.

Szczegółowy tryb zwrotu wadium normuje „Regulamin postępowania przetargowego” dostępny na stronie internetowej Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.: www.msrgryfia.pl/bip

III. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Przedmiot postępowania stanowi prawo własności Barki mazutowej „Hydrus” zwanego dalej „Przedmiotem Postępowania”

Opis techniczny:

Przedmiot Postępowania - to specjalistyczna jednostka pływającą do zbierania oleju z wody i jego magazynowania.

Wymiary główne (m)– L=34, B=10, H=3,5

Nośność (t) – 192,1

Silnik główny  – 29H12 Wola (228 KW)

Ciężar – ok.  414 T

Rok i miejsce budowy – 1976 SSR GRYFIA

 

Przedmiot Postępowania zarejestrowany jest w PRS pod numerem  680044 i  posiadał Świadectwo Klasy wydane przez Polski Rejestr Statków Nr 4351/SZC/09.    Termin ważności tego świadectwa upłynął z dniem 2014-04-05.

Termin ważności Karty  Bezpieczeństwa Nr  176/KB/09     Urzędu Morskiego Szczecin upłynął 2014-04-05.

  1. Przedmiot Postępowania zlokalizowany jest w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „GRYFIA” S.A. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin.

  2. Właścicielem przedmiotu postępowania jest Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A.

IV. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU, SKŁADANIE OFERT

1. Przetarg odbędzie się w dniu 18.01.2021 r. w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin.

2. Przebieg przetargu oraz procedury kwalifikacji oferentów do przetargu oraz wymagania formalne dotyczące oferty normuje „Regulamin postępowania przetargowego” dostępny na stronie internetowej Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.: www.msrgryfia.pl/bip,

3. Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A., tj. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, w Sekretariacie Zarządu pokój nr 212 w budynku G-118 (Wyspa Górno-Okrętowa), do dnia 18.01.2021 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.01.2021 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Spółki.

4. Dopuszczalne jest przesłanie Oferty za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich, a datą złożenia Oferty będzie dzień i godzina jej wpływu do Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.

5. W terminie składania ofert jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

6. W przypadku kilku oferentów, którzy złożą ofertę z tą samą najwyższą ceną, przetarg wg uznania Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. może być kontynuowany w formie aukcji między tymi oferentami. Oferenci którzy złożyli równorzędne oferty o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji zostaną powiadomieni pisemnie. W takim przypadku zwrot wadium nastąpi po rozstrzygnięciu aukcji.

V. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU

1. Do przetargu mogą przystąpić oferenci, którzy złożyli oferty i wpłacili wadium w trybie zgodnym z warunkami określonymi w „Regulaminie postępowania przetargowego”.

2. Dokument potwierdzający wpłatę wadium należy zatytułować: „WA”.

3. Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:

- Leszek Gładysz - Dyrektor Handlowy, tel. 518 275 407 w sprawie procedowania postępowania.

- Jarosław Włodarczak - Dyrektor Techniczny, tel. 728 576350 w kwestiach technicznych dotyczących przedmiotu postępowania.

VI. ZASTRZEŻENIA

Stocznia zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania ewentualnie jego unieważnienia w każdym czasie bez podania przyczyn. Szczegółowe informacje dotyczące wszelkich zastrzeżeń umieszczone są w Regulaminie postępowania o którym mowa w punkcie IV niniejszego ogłoszenia.

 

 

 

 

Odsłon: 195
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o statku skontaktuj się pod nr telefonu +48 605 088 308, prześlij zapytanie na adres e-mail office@shipbroker.pl lub wypełnij formularz poniżej.
Galeria