Statki na sprzedaż - szczegóły oferty

brygantyna kadłub - koncepcja biznesowa
Kategoria: Inne
ID oferty
#857
Cena (EUR)
250 000
Rok budowy
od/since 2010-w trakcie budowy / under construct.
Długość (m)
35.65 m
Szerokość (m)
7.55 m
Zanurzenie
3.5 m
Wysokość
5.3 m
Pojemność ładunkowa
176 t
Pojemność paliwa
18 t
Ilość załogi
5-9 osób / Persons
Port macierzysty
Gdańsk, Poland
Konstrukcja
Stal
Opis

Techniczna charakterystyka przedsięwzięcia inwestycyjnego.

 1. Cel oraz rodzaj przedsięwzięcia. 

 Przedmiotem inwestycji jest przygotowanie do sprawności technicznej kadłuba jachtu pełnomorskiego (szkunera) typu ZEW, a następnie jego modernizacja i przygotowanie do pełnej gotowości rejsowej po akwenach świata.

Elementem szczególnie innowacyjnym w prezentowanym przedsięwzięciu inwestycyjnym jest unikatowy pomysł na mobilną, niestacjonarną bazę nurkową z wykorzystaniem nowoczesnego i komfortowo wyposażonego jachtu pełnomorskiego.

Dla uczestników turnusów (kursów nurkowych połączonych ze zwiedzaniem najciekawszych miejsc na świecie) zamierza zapewnić ofertę typu all inclusive oraz zaprezentować swoje usługi nie tylko klientom krajowym, ale i zagranicznym (z wykorzystaniem sieci internet oraz międzynarodowych biur podróży).

 Szkuner ZEW przeznaczony będzie do odbywania całorocznych rejsów czarterowych, ze szczególnym uwzględnieniem oferowania klientom dwutygodniowych kursów nurkowania i wycieczek po egzotycznych regionach świata.

Załoga szkunera – stała, zorganizowana przez właściciela jachtu.

Kadra szkoleniowa kursów nurkowych – zapewniana przez właściciela.

Uczestnicy turnusu – osoby zewnętrzne.

Organizacja turnusu nurkowego:

 Okres trwania: 14 dni kalendarzowych, to jest 2 kursy na miesiąc

 • Ilość uczestników na turnus: 15 osób maksimum
 • Efektywność wykorzystania jachtu: 12 miesięcy/rok
 • Przerwa techniczna na bieżący przegląd, ewentualne naprawy: max. 20 dni/rok.

 Inwestycja zakłada rozpowszechnienie oferty szkoleniowej (kursów) oraz czarterów ZEW-u za pomocą ogłoszeń w prasie specjalistycznej, w internecie oraz podpisanie stosownych umów zarówno z punktami szkoleniowymi (szkołami nurkowania), jak i tour-operatorami.

  Głównym obszarem geograficznym prowadzenia działalności Spółki ma być:

 • Indonezja (Borneo, Sumatra, Sangalakki)
 • Malezja
 • Papua i Nowa Gwinea
 • Polinezja Francuska
 • Mikronezja
 • Inne obszary Pacyfiku.

 W ramach odbywanych kursów nurkowych (różnorodnych pod względem stopnia trudności i uzyskanych certyfikatów przez uczestników), właściciel jachtu, zapewnia:

 

   1. 14 dniowy pobyt na szkunerze ZEW, wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem na jachcie, 
   2. opiekę instruktora SCUBA DIVING MASTER (uprawnienia międzynarodowe)
   3. od 2 do 3 zanurzeń (nurkowanie) dziennie dla każdego uczestnika
   4. sprzęt nurkowy: butle, kombinezony, łodzie motorowe
   5. zwiedzanie najbliższych okolic w rejonie miejsc nurkowych

                                         atrakcje dodatkowe (sezonowo, w miarę dostępności i pozyskania.

 

2. Ocena inwestycji – szanse i zagrożenia.

 Poniżej wykaz potencjalnych grup ryzyka oraz szans (przewag) związanych z projektowaną inwestycją.

 Ryzyko zdarzeń losowych i klimatycznych.

 Obszar penetrowany przez uczestników wypraw nurkowych i rejsów czarterowych, a więc obszar na którym operować będzie jacht ZEW, charakteryzuje się specjalnymi warunkami pogodowymi, zgodnie z ich umiejscowieniem geograficznym.

Ryzyko wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych (nieprzewidywalnych) jest porównywalna do innych miejsc na świecie, natomiast godne podkreślenia jest pozytywne nastawienie tubylców do turystów.

Uwzględniając ostatnie wydarzenia (2004 r.) związane z tsunami na obszarach części zachodniej Indonezji i Malezji, należy stwierdzić, że najlepsze i najchętniej uczęszczane miejsca turystyki nurkowej znajdują się na obszarach spokojniejszych pod tym względem, w znacznej odległości od potencjalnie niebezpiecznych.

Odnośnie ryzyka uszkodzenia jachtu bądź konieczności wykonania bieżących napraw należy wskazać, że Indonezja jest potęgą morską, zarówno w zakresie budowy niewielkich drewnianych jachtów i statków (w tym turystycznych), jak i pod względem fachowej (i taniej) siły roboczej. Dodatkowo w tym miejscu podkreślić należy również to, że jacht w każdym momencie jego eksploatacji będzie w pełni ubezpieczony od wszelkich możliwych ryzyk (zatonięcia, uszkodzenia). Dotyczy to również ubezpieczeń indywidualnych członków wypraw nurkowych i rejsów czarterowych.

Jacht posiada ponadnormatywne, wysokiej jakości urządzenia bezpieczeństwa biernego w swoim wyposażeniu (o czym jest mowa w innej części niniejszego biznes planu).

 Działanie obcych rządów. Wymagania administracyjne i prawne. 

 Głównym obszarem działania gospodarczego Spółki ma być:

 • Indonezja (Borneo, Sumatra, Sangalakki)
 • Malezja
 • Papua i Nowa Gwinea
 • Polinezja Francuska
 • Mikronezja
 • Inne obszary Pacyfiku.

 Obszary te w większości stanowią wciąż atrakcję turystyczną i są bardzo pozytywnie nastawione do obcokrajowców.

Władze tych państw uznają turystykę za podstawowe gałęzie gospodarcze, zaś władze municypalne nie czynią trudności dla operujących na tych terenach podmiotów zagranicznych.

W niektórych przypadkach obowiązują wizy turystyczne (Malezja), z trzymiesięcznym terminem ważności i prawem wielokrotnego przekraczania granicy, co ma znaczenie w przypadku rejsów typu cruise.

Czynnikiem korzystnym dla przewidywanego sposobu świadczenia usług przez Spółkę jest mobilność, a co za tym idzie, brak konieczności uzyskiwania jakichkolwiek zezwoleń od władz lokalnych, poza ogólnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi zawijania do portów, zaprowiantowania i opłat redowych.

Z punktu widzenia zagrożeń zdrowia i życia wymienić należy (jako potencjalne):

 1. różnice religijne i kulturowe regionu
 2. podatność na anomalie pogodowe
 3. obszary czynne sejsmicznie (wybiórczo).

Nie są znane inne przeciwwskazania do przebywania na wyżej opisanych obszarach geograficznych, ani też specjalne wymagania władz miejscowych wobec cudzoziemców. 

 

Kolejnym elementem wspierającym przewagę konkurencyjną niniejszego przedsięwzięcia jest bardzo wysoki poziom komfortu pobytu na jachcie.

W ramach wyposażenia podstawowego jachtu ZEW, odnośnie standardów wyposażenia, bezpieczeństwa biernego i warunków spędzania czasu na pokładzie (podczas rejsu), wyróżnić można:

 • urządzenia klimatyzujące w kabinach pasażerskich
 • wysokiej jakości wykończenie kajut pasażerów i załogi (drzewo tekowe, toalety, natryski)
 • urządzenia absorbujące dwutlenek węgla 
 • kabiny pasażerskie 2 oraz 4 osobowe, zapewniające wygodę podczas podróży
 • ponadnormatywne wyposażenie w zakresie bezpieczeństwa biernego jachtu:
 1. całkowite ubezpieczenie jednostki i ludzi
 2. pełne wyposażenie w instalację ppoż.
 3. dwa silniki motorowe typu Diesel (w tym jeden awaryjny)
 4. radary 
 5. sonar
 6. log
 7. 4 szalupy ratunkowe.

Powyższe wyposażenie lokuje jacht ZEW w czołówce tego typu jednostek pływających na świecie, natomiast unikatowe wyposażenie wnętrza (w drzewie tekowym) odróżnia go pozytywnie od innych, uniwersalnie wykończonych i wyposażonych.

 Pozycja wobec konkurencji krajowej i zagranicznej.

Kolejnym atutem, tym razem w zakresie usług turystycznych związanych z oferowaniem rejsów czarterowych oraz turnusów nauki nurkowania (w tym: nurkowania w najciekawszych stacjach świata), jest jakość i innowacyjność oferty Spółki.

Cechą nowoczesnych ofert w tej dziedzinie jest ich kompletność, w tym też kierunku zmierza oferta Spółki, skierowana nie tylko do klienta krajowego, lecz także – w oparciu o planowane działania marketingowe – do klienta zagranicznego, przede wszystkim rekrutacji na obszarze Unii Europejskiej i Ameryki Północnej. 

Oferty podobnego rodzaju dzielą się na: skierowane do klienta krajowego (większość ofert polskich firm) oraz uniwersalnych (skierowanych do dowolnych obywateli państw).

Inny podział dotyczy regionów świata, w których firmy turystyczne i nurkowe proponują odbywanie kursów i nurkowań.

W tym zakresie oferta Spółki stanowi połączenie obu kierunków, dając możliwość antycypowania uczestnictwa osób z poszczególnych krajów w poszczególnych turnusach i prawidłowego reżyserowania przebiegu tych turnusów, zgodnie z preferencjami i oczekiwaniami ich uczestników.

Kolejnym istotnym elementem przewagi konkurencyjnej, jaką chce osiągnąć Spółka ze swoją ofertą jest wyjątkowość bazy wypadowej: zamustrowanie na jachcie pełnomorskim członków turnusów. Daje to możliwość nie tylko ekstrawaganckiego i interesującego sposobu dotarcia do wybranych stacji nurkowania, ale też odróżnia ofertę Spółki od kursów stacjonarnych, z konieczności ulokowanych w jednym miejscu.

Następną cechą urealniającą zdobycie ważnego miejsca na rynku ofert nurkowych jest możliwość proponowania Klientom wypraw specjalnych, czarterowych, spełniających z jednej strony funkcję poznawania świata (turystyka klasyczna), z drugiej zaś – dotarcie do najbardziej „modnych” i pożądanych miejsc nurkowych w ramach jednej opłaty za pobyt na jachcie.

W skali kraju oferta Spółki nie ma sobie równych (jest unikatowa), gdyż jedyna polska jednostka pływająca, która oferuje możliwość odbywania turnusów nurkowych została zbudowana w oparciu o kuter rybacki i proponuje swoje usługi wyłącznie do obszaru Egiptu. Absolutnie nie można porównać jakości i komfortu pobytu na jachcie typu ZEW z pobytem na kutrze rybackim.

W skali świata, pobyty na dobrze wyposażonych, ekskluzywnych jachtach, są domeną najbogatszych klientów, co widać po cenie ofert zbliżonych jakościowo do oferty Spółki.

Dlatego też po stronie atutów Spółki i jej oferty należy wymienić również dostępność usługi oraz umiarkowaną cenę, w stosunku do paralelnych usług innych operatorów.

Reasumpcja.

Podsumowując szanse i zagrożenia dla opisanego tutaj projektu inwestycyjnego należy stwierdzić, że egzotyka i wybitnie unikatowe cechy pozwalają z optymizmem oceniać możliwości realizacji i powodzenie przedsięwzięcia (kontynuację).

Szczególne znaczenie, zwłaszcza dla branży turystycznej, ma w tym projekcie jego innowacyjność i wyjątkowość, także na skalę światową. Dotyczy to przede wszystkim połączenia jachtu (jednostki pływającej) ze „szkołą nurkowania” (ruchomą bazą wypadową).

Takie rozwiązania należą wciąż do rzadkości i wyraźnie górują nad klasycznymi, nie mobilnymi ofertami operatorów turystycznych świata.

Oferta Spółki jest bardzo dobrze zrównoważona. W zamian za komfortowe warunki pobytu i szkolenia (zapewniony własny sprzęt nurkowy) w najciekawszych miejscach globu, żąda umiarkowanej ceny za usługę, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokich standardów obsługi klienta (oferta typu: all inclusive). 

Mocną stroną projektu inwestycyjnego jest kompletność oferty pod względem merytorycznym i poznawczym, połączona z możliwością uzyskania stosownych (uznanych w świecie) certyfikatów ukończenia kursu i otrzymania pierwszego stopnia wtajemniczenia.

Spółka planuje w sposób nowoczesny ubezpieczać się przed ryzykiem kursowym oraz ryzykiem utraty mienia, zdrowia czy życia pasażerów (bezpieczeństwo bierne).

Jacht dysponować będzie także światowej klasy rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa czynnego, kadra (załoga) legitymować się będzie uprawnieniami uznanymi przez wszystkie bandery globu.

Po stronie ryzyka warto wskazać nieprzewidywalność pogody w tamtych rejonach świata oraz umiarkowanie wysoki poziom cywilizacji społeczeństw. Na poziomie neutralnym można scharakteryzować postawę władz państwowych oraz umiarkowane wymagania formalno-prawne wobec prowadzonej działalności gospodarczej czy też politykę wizową. Mankamentem natury psychologicznej mogą być obawy części potencjalnych klientów Spółki związane z uderzeniem tsunami w obszarze sąsiadującym z terenami operacyjnymi jachtu, co może zmniejszyć potencjał rozwoju działalności Spółki, lecz nie może rozwoju tego zatrzymać. 

Szczegółowa analiza SWOT projektu znajduje się w drugiej części niniejszego opracowania.

 

 

  1. Sugestie, które należy uwzględnić w fazie projektu.

  

Z uwagi na bardzo rozległy zakres tematyczny oraz ograniczoną zdolność komunikacji na poziomie technicznym przedstawimy Naszą wizję jednostki. Spróbujemy opisać tematycznie poszczególne poziomy, co pomoże Nam w przyszłości w ustaleniu prawidłowej chronologii wydarzeń. 

 

Żeglowanie.

Prawdopodobnie skłaniamy się w wyborze ożaglowania typu rejowego na przednim maszcie i gaflowego na tylnim. (Brygantyna) Opcjonalnie bierzemy pod uwagę szkuner lub szkuner rejowy. Żagle powinny być w stanie obsługiwać 6-8 osoby. Bardzo chcielibyśmy utrzymać założenia, że statek po zakończeniu budowy będzie wyglądał jak piękny żaglowiec a nie jak jaszcze jeden dziwny jacht, dlatego też ożaglowanie musi wyznaczać dalszy standard projektu.

Nurkowanie,

Część rufowa.

Istotnym elementem związanym z nurkowaniem będzie układ mechaniczny jachtu pozwalający na wygodne wsiadanie do nisko burtowych łodzi, pontonów oraz umożliwiający bezpośrednie zejście do wody osobom nurkującym lub uprawiającym inne sporty wodne.

Projekt umożliwiający opuszczanie części rufowej nad poziom lustra wody, mechanizm musi być prosty w obsłudze i bezpieczny w użyciu.(Możliwe ręczne podniesienie)

Po opuszczeniu,,platformy” rufowej możliwość wejścia na pokład po dwóch rzędach schodków z poziomu platformy rufowej na poziom pokładu rufowego. Pomiędzy schodkami wejście przez drzwi w grodzi wodoszczelnej do części technicznej- pomieszczenia dla dwóch kompresorów i ok. pięćdziesięciu sztuk butli nurkowych. Z drugiej strony pomieszczenia dla pianek, jacketów, skafandry nurkowe, inny sprzęt pływający, powinny też się tam zmieścić trzy silniki na-burtowe do motorówek.. Natomiast za grodzią przy rampie rufowej powinno być miejsce na powieszenie mokrego sprzętu nurkowego po wyjściu z wody.

Kajuty

Docelowo planujemy utworzenie dziesięciu kajut dwu-osobowych o jednakowym standardzie z możliwością powiększenia do czterech osób każda.. Kajuty powinny posiadać węzły sanitarne w układzie jeden węzeł na dwie kajuty. (węzły pomiędzy kajutami-możliwe wejście jednocześnie tylko z jednej strony) osiem kajut powinno się znajdować po obu stronach mesy w układzie cztery i cztery. Ponadto kajuty powinny mieć możliwość połączenia pomiędzy sobą  tworząc w ten sposób apartamenty. Pozostałe dwie kajuty dla załogi mogą się znajdować niżej w mniej komfortowej części jachtu i posiadać jedną wspólną łazienkę z wc (np. ogólnodostępną).

Mesa

Najlepiej o charakterze otwartym-wielofunkcyjnym od burty do burty w połączeniu z barkiem. Możliwość wykorzystania mesy jako miejsca gdzie można potańczyć jak też miejsca gdzie będzie mogło usiąść jednocześnie ok. 20-stu osób. Miejsca do siedzenia oraz stoły w kształcie pół-łuków z możliwością łatwego demontażu i podwieszenia np. pod sufitem.

Pozostałe pomieszczenia

Kambuz, spiżarnia, chłodnia, warsztat maszyny, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia na żagle.

Pokład

z założenia powierzchnia pokładu maksymalnie równa wyłożona drewnem tekowym. W okolicach dziobu planujemy umieszczenie jacuzi, w którym jednocześnie może przebywać do sześciu osób. Całe urządzenie umieszczone pod pokładem w taki sposób, aby w trakcie trwania rejsu istniała możliwość zakrycia otworu urządzenia osłonami zlewającymi się powierzchnią pokładu.

 

W związku z wyjazdem  współpracownika Klienta w najbliższym czasie na targi w Kantonie potrzebujemy informacji na temat wyposażenia, które można tam zakupić;

 

 • Liny ze stali nierdzewnej (długości, średnice, rodzaj splotu, inne niezbędne dane)
 • Inne niezbędne urządzenia możliwe do przetransportowania (wykaz wyposażenia niezbędnego do ukończenia oraz prawidłowej eksploatacji jednostki) w miarę możliwości oczywiście.

 

Odsłon: 151
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o statku skontaktuj się pod nr telefonu +48 605 088 308, prześlij zapytanie na adres e-mail office@shipbroker.pl lub wypełnij formularz poniżej.
Galeria