Statki na sprzedaż - szczegóły oferty

dok pływający SSR - 2 - 46m!
Kategoria: Inne
ID oferty
#823
Cena (EUR)
akcja ofertowa / tendering action
Rok budowy
1989/1965
Klasa
PRS ważna do/valid to 06.04.2022
Długość (m)
46.00
Szerokość (m)
22.45
Zanurzenie
3,59 (max)
Port macierzysty
Szczecin
Konstrukcja
Stal
Opis

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony w sprawie zbycia prawa własności 

Doku pływającego SSR – 2

 

I CENA WYWOŁAWCZA

 

379 000 USD (słownie dolarów amerykańskich: trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100) netto + należny podatek VAT.

 

II WADIUM

 

18 950,00 USD (słownie dolarów amerykańskich: osiemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt  00/100)

Wadium należy uiścić w trybie zgodnym z warunkami określonymi w „Regulaminie postępowania przetargowego” na konto o numerze PL 27 1240 3927 1787 0010 6695 7549 SWIFT PKOPPLPW

 

Zwrot wadium dla oferentów których oferta nie została wybrana nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia przetargu tj. od dnia 27.07.2022r.

Szczegółowy tryb zwrotu wadium normuje „Regulamin postępowania przetargowego” dostępny na stronie internetowej Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.: www.msrgryfia.pl/bip.

 

 III Przedmiot postępowania przetargowego

 

  1. Przedmiot postępowania stanowi prawo własności Doku pływającego SSR- 2 zwanego dalej „Przedmiotem Postępowania”

 

Opis techniczny:

 

Dok SSR- 2 to dok pływający skrzyniowy z dwoma basztami, posiadający osiem komór balastowych.

Dok nie posiada własnego źródła zasilania oraz żurawi.

Podstawowe parametry doku to:

- długość całkowita - 46,00m

- długość podporowa– 31,04 m

- szerokość zewnętrzna - 22,45m

- szerokość wewnętrzna - 15,25m

- wysokość całkowita - 7,50m

- wysokość pontonu - 2,16 m

- wysokość kilbloków 0,75 m

- maksymalne zanurzenie powyżej kilbloków 3,59 m

- udźwig - 500 t,

Rok budowy 1989/1965

Miejsce budowy – nieznane

Numer Rejestru PRS – 650001

Świadectwo Klasy – S-39231/18 – ważne do 2022-04-06.

Numer Rejestru Urzędu Morskiego w Szczecinie UMS0039

Karta Bezpieczeństwa nr073/KB/SWI/18 – ważna do 2022-04-06

 

Przedmiot Postępowania nie jest wpisany ani nie został zgłoszony do wpisania do Rejestru Zabytków.

 

  1. Przedmiot Postępowania zlokalizowany jest w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „GRYFIA” S.A. oddział w Świnoujściu przy ul. Ludzi Morza 16, 72-602 Świnoujście.
  2. Właścicielem przedmiotu postępowania jest Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A.

 

Przedmiot Postępowania obciążony jest zastawem rejestrowym, który zostanie zwolniony przez przed dniem zawarcia umowy sprzedaży Przedmiotu Postępowania. W związku z tym, Przedmiot Postępowania zostanie sprzedany w stanie wolnym od obciążeń, osób i rzeczy.

 

IV TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU, SKŁADANIE OFERT

 

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 27.07.2022r. w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin.

       2.Przebieg przetargu oraz procedury kwalifikacji oferentów do przetargu oraz wymagania formalne dotyczące oferty normuje „Regulamin postępowania przetargowego” dostępny na stronie internetowej Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.: www.msrgryfia.pl/bip,

      3. Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A., tj. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, w Sekretariacie Zarządu pokój nr 212 w budynku G-118 (Wyspa Górno-Okrętowa), do dnia 27.07.2022 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.07.2022r. o godzinie 12.00 w siedzibie stoczni.

 

  1. Dopuszczalne jest przesłanie Oferty za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich, a datą złożenia Oferty będzie dzień i godzina jej wpływu do Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.

 

  1. W terminie składania ofert jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

 

  1. W przypadku kilku oferentów złoży ofertę z tą samą najwyższą ceną przetarg wg uznania MSRG SA może być kontynuowany w formie aukcji między tymi oferentami. Oferenci którzy złożyli równorzędne oferty o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji zostaną powiadomieni pisemnie. W takim przypadku zwrot wadium nastąpi po rozstrzygnięciu aukcji

 

 V WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU

 

  1. Do przetargu mogą przystąpić oferenci, którzy złożyli oferty i wpłacili wadium w trybie zgodnym z warunkami określonymi w „Regulaminie postępowania przetargowego”.
  2. Dokument potwierdzający wpłatę wadium należy zatytułować: „WA”.
  3. Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:

 

- Leszek Gładysz - Dyrektor Handlowy, tel. 518 275 407 w sprawie procedowania postępowania.

 

- Waldemar Grzegorczyk -  tel. 660 777 165 w kwestiach technicznych dotyczących przedmiotu postępowania.

 

 VI ZASTRZEŻENIA

 

Stocznia zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania ewentualnie jego unieważnienia w każdym czasie bez podania przyczyn. Szczegółowe informacje dotyczące wszelkich zastrzeżeń umieszczone są w Regulaminie postępowania o którym mowa w punkcie IV niniejszego ogłoszenia.

 

Odsłon: 1214
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o statku skontaktuj się pod nr telefonu +48 605 088 308, prześlij zapytanie na adres e-mail office@shipbroker.pl lub wypełnij formularz poniżej.
Galeria