Statki na sprzedaż - szczegóły oferty

Dok - Ponton PN – SSR 2 - 92 m!
Kategoria: Inne
ID oferty
#807
Cena (EUR)
akcja ofertowa/ tenerding action !!!
Rok budowy
1942, Szczecin, Poland
Klasa
PRS wygasła/expired in 2016
Długość (m)
91.95 m
Szerokość (m)
19.40 m
Wysokość
8.70 (max)
Port macierzysty
Szczecin
Konstrukcja
Stal
Opis

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż

Doku Pontonu pływającego PN - SSR –2

 

I. CENA WYWOŁAWCZA

540 000 zł (słownie złotych: pięćset czterdzieści tysięcy 00/100) netto + należny podatek VAT .

II. WADIUM

30 000 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100)

Wadium należy uiścić w trybie zgodnym z warunkami określonymi w „Regulaminie postępowania przetargowego” na rachunek bankowy Stoczni o numerze 13 1240 3914 1111 0000 3087 5364 prowadzony w PEKAO SA O/Szczecin. Zwrot wadium dla oferentów których oferta nie została wybrana nastąpi do dnia 28.06.2021r.

 

Szczegółowy tryb zwrotu wadium normuje „Regulamin postępowania przetargowego” dostępny na stronie internetowej Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.: www.msrgryfia.pl/bip

III. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

  1. Przedmiot postępowania stanowi prawo własności Doku Pontonu pływającego PN-SSR-2 zwanego dalej „Przedmiotem Postępowania”

Opis techniczny:

Ponton Dokowy PN - SSR- 2 to ponton pływający skrzyniowy, o ażurowych basztach wykonanych z kształtowników. Nie posiada on własnego napędu, udźwigowienia ani zasilania. Przeznaczony jest do współpracy z podnośnikiem pontonu.

Podstawowe parametry Doku- Pontonu PN – SSR 2 to:

- długość całkowita wynosi 91,95m

- szerokość zewnętrzna 19,40m

- szerokość wewnętrzna 17,00m

- wysokość całkowita 8,70m

- wysokość pontonu 1,90m

- nośność 1550 ton

- ciężar 870,92 ton

Rok i miejsce budowy 1942 - Szczecin.

Dok -  Ponton PN - SSR 2 zarejestrowany jest w PRS pod numerem 650008 i posiadał Świadectwo Klasy wydane przez Polski Rejestr Statków Nr S-36192/12. Termin ważności tego świadectwa upłynął z dniem 2016-09-30.

Przedmiot postępowania został wpisany przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie do rejestru statków morskich pod numerem 0336.

Termin ważności Karty Bezpieczeństwa Nr 528/KB/SZC/13 Urzędu Morskiego Szczecin upłynął 2016-09-29.

Przedmiot Postępowania nie jest wpisany ani nie został zgłoszony do wpisania do Rejestru Zabytków.

  1. Przedmiot Postępowania zlokalizowany jest w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „GRYFIA” S.A. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin.

  2. Właścicielem przedmiotu postępowania jest Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A.

IV. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU, SKŁADANIE OFERT

1. Przetarg odbędzie się w dniu 17.06.2021 r. w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin.

2. Przebieg przetargu oraz procedury kwalifikacji oferentów do przetargu oraz wymagania formalne dotyczące oferty normuje „Regulamin postępowania przetargowego” dostępny na stronie internetowej Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.: www.msrgryfia.pl/bip,

3. Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A., tj. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, w Sekretariacie Zarządu pokój nr 212 w budynku G-118 (Wyspa Górno-Okrętowa), do dnia 17.06.2021 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.06.2021 r. o godzinie 12.00 w siedzibie stoczni.

4. Dopuszczalne jest przesłanie Oferty za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich, a datą złożenia Oferty będzie dzień i godzina jej wpływu do Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.

5. W terminie składania ofert jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

6. W przypadku kilku oferentów, którzy złożą ofertę z tą samą najwyższą ceną, przetarg wg uznania MSRG SA może być kontynuowany w formie aukcji między tymi oferentami. Oferenci którzy złożyli równorzędne oferty o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji zostaną powiadomieni pisemnie. W takim przypadku zwrot wadium nastąpi po rozstrzygnięciu aukcji

V. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU

1. Do przetargu mogą przystąpić oferenci, którzy złożyli oferty i wpłacili wadium w trybie zgodnym z warunkami określonymi w „Regulaminie postępowania przetargowego”.

2. Dokument potwierdzający wpłatę wadium należy zatytułować: „WA”.

3.Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:

- Leszek Gładysz - Dyrektor Handlowy, tel. 518 275 407 w sprawie procedowania postępowania.

- Jarosław Włodarczak - Dyrektor Techniczny, tel. 728 576350 w kwestiach technicznych dotyczących przedmiotu postępowania.

VI. ZASTRZEŻENIA

Stocznia zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania ewentualnie jego unieważnienia w każdym czasie bez podania przyczyn. Szczegółowe informacje dotyczące wszelkich zastrzeżeń umieszczone są w Regulaminie postępowania o którym mowa w punkcie IV niniejszego ogłoszenia.

 

Odsłon: 1511
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o statku skontaktuj się pod nr telefonu +48 605 088 308, prześlij zapytanie na adres e-mail office@shipbroker.pl lub wypełnij formularz poniżej.
Galeria