Statki na sprzedaż - szczegóły oferty

Dok pływający SSR – 1
Kategoria: Inne
ID oferty
#804
Cena (EUR)
Tendering Action !
Rok budowy
1940, Stocznia Gdynia
Klasa
PRS, ważna do / valid to 30.03.2020
Długość (m)
156.20
Szerokość (m)
26.00
Zanurzenie
11.92 (max)
Wysokość
14.00 (total)
Pojemność ładunkowa
7.200 t. (limited to 4.500 t.)
Port macierzysty
Szczecin, Poland
Konstrukcja
Stal
Opis

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż

Doku pływającego SSR – 1

 

I. CENA WYWOŁAWCZA

1 250 000 USD (słownie dolarów amerykańskich: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100) netto + należny podatek VAT .

II. WADIUM

62 500,00 USD (słownie dolarów amerykańskich: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset  00/100)

Wadium należy uiścić w trybie zgodnym z warunkami określonymi w „Regulaminie postępowania przetargowego” na konto o numerze PL 27 1240 3927 1787 0010 6695 7549

SWIFT PKOPPLPW

Zwrot wadium dla oferentów których oferta nie została wybrana nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia przetargu tj. do dnia 19.11.2021r.

Szczegółowy tryb zwrotu wadium normuje „Regulamin postępowania przetargowego” dostępny na stronie internetowej Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.: www.msrgryfia.pl/bip.

III. Przedmiot postępowania przetargowego

  1. Przedmiot postępowania stanowi prawo własności Doku pływającego SSR- 1 zwanego dalej „Przedmiotem Postępowania

Opis techniczny:

Dok SSR- 1 to dok pływający skrzyniowy, o ciągłych basztach i sześciu pontonach dolnych po cztery zbiorniki balastowe każdy. Dok nie posiada własnego zasilania

długość całkowita - 156,2 m,

długość pontonów wypornościowych - 143,0m,

szerokość zewnętrzna - 33,2m,

szerokość między ławami - 26,0m,

wysokość całkowita - 14,0 m,

wysokość od pokładu do pokładu baszty - 10,5m,

wysokość kilbloków - 1,2m

zanurzenie maksymalne -11,92m -7,2m powyżej kilbloków,

nośność - 7200 ton, ograniczona do 4500 ton,

rok budowy - 1940.

 

 

Dok wyposażony jest w dwa żurawie o następujących parametrach:

-Żuraw dokowy nr 2

- Rok produkcji – 1963

- Nr fabryczny - 7324 „Butters Bros”

- Udźwig - 10 t

- Wysięg - 7,6-21,3 m

- Numer Rej. TDT – TDT-81DC 442

- Żuraw dokowy nr 7

- Rok produkcji – 1988

- Nr fabryczny - 10.399.00.99/98”Barleben””

- Udźwig - 8/6,3 t

- Wysięg – 20 m

- Numer Rej. TDT – TDT-81DC 448

Dok SSR-1 zarejestrowany jest w Polskim Rejestrze Statków pod numerem 650007 oraz w Rejestrze Urzędu Morskiego pod numerem UMS 0342. Aktualnie dok jest wyłączony z eksploatacji. Świadectwo klasy wygasło w dniu 30.03.2020r.

Przedmiot Postępowania nie jest wpisany ani nie został zgłoszony do wpisania do Rejestru Zabytków.

  1. Przedmiot Postępowania zlokalizowany jest w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „GRYFIA” S.A. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin przy pirsie przy nabrzeżu Gdyńskim.

  2. Właścicielem przedmiotu postępowania jest Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A.

IV. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU, SKŁADANIE OFERT

1. Przetarg odbędzie się w dniu 19.11.2021 r. w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin.

2. Przebieg przetargu oraz procedury kwalifikacji oferentów do przetargu oraz wymagania formalne dotyczące oferty normuje „Regulamin postępowania przetargowego” dostępny na stronie internetowej Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.: www.msrgryfia.pl/bip,

3. Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A., tj. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, w Sekretariacie Zarządu pokój nr 212 w budynku G-118 (Wyspa Górno-Okrętowa), do dnia 19.11.2021 r. do godziny 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.11.2021 r. o godzinie 13.00 w siedzibie stoczni.

4. Dopuszczalne jest przesłanie Oferty za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich, a datą złożenia Oferty będzie dzień i godzina jej wpływu do Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.

5. W terminie składania ofert jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

6. W przypadku kilku oferentów złoży ofertę z tą samą najwyższą ceną przetarg wg uznania MSRG SA może być kontynuowany w formie aukcji między tymi oferentami. Oferenci którzy złożyli równorzędne oferty o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji zostaną powiadomieni pisemnie. W takim przypadku zwrot wadium nastąpi po rozstrzygnięciu aukcji

V. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU

1. Do przetargu mogą przystąpić oferenci, którzy złożyli oferty i wpłacili wadium w trybie zgodnym z warunkami określonymi w „Regulaminie postępowania przetargowego”.

2. Dokument potwierdzający wpłatę wadium należy zatytułować: „WA”.

3. Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:

- Leszek Gładysz - Dyrektor Handlowy, tel. 518 275 407 w sprawie procedowania postępowania.

- Jarosław Włodarczak - Dyrektor Techniczny, tel. 728 576350 w kwestiach technicznych dotyczących przedmiotu postępowania.

VI. ZASTRZEŻENIA

Stocznia zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania ewentualnie jego unieważnienia w każdym czasie bez podania przyczyn. Szczegółowe informacje dotyczące wszelkich zastrzeżeń umieszczone są w Regulaminie postępowania o którym mowa w punkcie IV niniejszego ogłoszenia.

 

Odsłon: 1751
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o statku skontaktuj się pod nr telefonu +48 605 088 308, prześlij zapytanie na adres e-mail office@shipbroker.pl lub wypełnij formularz poniżej.
Galeria