Statki na sprzedaż - szczegóły oferty

dok-ponton pływający PN-SSR-1 - 91m!
Kategoria: Inne
ID oferty
#816
Cena (EUR)
akcja ofertowa / tendering action
Rok budowy
1966
Klasa
PRS wygasła/expired in 07.2020
Długość (m)
91.40
Szerokość (m)
19.40
Wysokość
9.30 (total)
Pojemność ładunkowa
1 460 t
Port macierzysty
Szczecin, Poland
Konstrukcja
Stal
Opis

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż

Doku Pontonu pływającego PN - SSR –1

 

I. CENA WYWOŁAWCZA

1 700 000 zł (słownie złotych: jeden milion siedemset tysięcy 00/100) netto + należny podatek VAT .

II. WADIUM

85 000 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt pięć tysięcy 00/100)

Wadium należy uiścić w trybie zgodnym z warunkami określonymi w „Regulaminie postępowania przetargowego” na rachunek bankowy Stoczni o numerze 13 1240 3914 1111 0000 3087 5364 prowadzony w PEKAO SA O/Szczecin. Zwrot wadium dla oferentów których oferta nie została wybrana nastąpi do dnia 28.05.2021 r.

Szczegółowy tryb zwrotu wadium normuje „Regulamin postępowania przetargowego” dostępny na stronie internetowej Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.: www.msrgryfia.pl/bip.

III. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

  1. Przedmiot postępowania stanowi prawo własności Doku Pontonu pływającego PN-SSR-1 zwanego dalej „Przedmiotem Postępowania

Opis techniczny:

 

Dok Ponton PN - SSR- 1 to ponton pływający skrzyniowy, o ażurowych basztach wykonanych z kształtowników. Nie posiada on własnego napędu, udźwigowienia ani zasilania.   Przeznaczony jest do współpracy z  podnośnikiem pontonu.     

      Podstawowe parametry Doku- Pontonu PN – SSR 1 to:

- długość całkowita wynosi 91,40 m

- szerokość zewnętrzna 19,40 m

- szerokość wewnętrzna 17,00 m

- wysokość całkowita 9,30 m

- wysokość pontonu 2,00 m

- nośność 1460 ton

Rok budowy 1966

Dok –Ponton PN – SSR-1 zarejestrowany jest w PRS pod numerem 650025 i  posiadał Świadectwo Klasy wydane przez Polski Rejestr Statków Nr 11402/SZC/19. Termin ważności tego świadectwa upłynął z dniem 2020-07-25.

Przedmiot postępowania został wpisany przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie do rejestru statków morskich pod numerem 0341.

Termin ważności Karty  Bezpieczeństwa Nr  171/KB/SZC/19 Urzędu Morskiego Szczecin upłynął 2020-07-25.

Przedmiot Postępowania nie jest wpisany ani nie został zgłoszony do wpisania do Rejestru Zabytków.

  1. Przedmiot Postępowania zlokalizowany jest w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „GRYFIA” S.A. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin.
  2. Właścicielem przedmiotu postępowania jest Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A.

IV. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU, SKŁADANIE OFERT

1. Przetarg odbędzie się w dniu 14.05.2021r. w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, 71-700 Szczecin.

2.  Przebieg przetargu oraz procedury kwalifikacji oferentów do przetargu oraz wymagania formalne dotyczące oferty normuje „Regulamin postępowania przetargowego” dostępny na stronie internetowej Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.: www.msrgryfia.pl/bip,

3.  Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A., tj. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, w Sekretariacie Zarządu pokój nr 212 w budynku G-118 (Wyspa Górno-Okrętowa), do dnia 14.05.2021 r. do godziny 10:00Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.05.2021 r. o godzinie 12.00 w siedzibie stoczni.

4.  Dopuszczalne jest przesłanie Oferty za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich, a datą złożenia Oferty będzie dzień i godzina jej wpływu do Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.

5.  W terminie składania ofert jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

6. W przypadku kilku oferentów, którzy złożą ofertę z tą samą najwyższą ceną, przetarg wg uznania MSRG SA może być kontynuowany w formie aukcji między tymi oferentami. Oferenci którzy złożyli równorzędne oferty o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji zostaną powiadomieni pisemnie. W takim przypadku zwrot wadium nastąpi po rozstrzygnięciu aukcji

V. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU

1. Do przetargu mogą przystąpić oferenci, którzy złożyli oferty i wpłacili wadium w trybie zgodnym z warunkami określonymi w „Regulaminie postępowania przetargowego”.

2. Dokument potwierdzający wpłatę wadium należy zatytułować: „WA”.

  1. Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:

- Leszek Gładysz - Dyrektor Handlowy, tel. 518 275 407 w sprawie procedowania postępowania.

- Jarosław Włodarczak - Dyrektor Techniczny, tel. 728 576350 w kwestiach technicznych dotyczących przedmiotu postępowania.

VI. ZASTRZEŻENIA

Stocznia zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania ewentualnie jego unieważnienia w każdym czasie bez podania przyczyn. Szczegółowe informacje dotyczące wszelkich zastrzeżeń umieszczone są w Regulaminie postępowania o którym mowa w punkcie IV niniejszego ogłoszenia.

 

Odsłon: 301
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o statku skontaktuj się pod nr telefonu +48 605 088 308, prześlij zapytanie na adres e-mail office@shipbroker.pl lub wypełnij formularz poniżej.
Galeria